Algemene Voorwaarden RIB actie Scheveningen

Artikel 1 Definities

RAS: RIB Actie Scheveningen
Vertegenwoordiger: Persoon, die uit naam van RAS optreedt, bijvoorbeeld als (activiteiten) begeleider, instructeur, trainer, schipper, etc.
Partner: Rechtspersoon, niet zijnde RAS, die de uitvoering van (een deel van) de activiteit voor haar rekening neemt.
Klant: De (rechts)persoon met wie RAS een overeenkomst heeft gesloten
Deelnemer: Ieder (natuurlijk) persoon die deelneemt aan de activiteit.
Activiteit: Evenement, opleiding, cursus, bewaking, rescue, dienst, charter, arrangement, levering, werkzaamheden of gebeurtenis
die RAS in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert
Overeenkomst: Verbintenis tussen RAS en Klant die tot stand komt door een goedkeuring van/akkoord op een door RAS geleverde (email) offerte.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (email) offertes en aanbiedingen die door RAS worden gesloten.
2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door
RAS georganiseerde activiteit.
2.3 Als RAS niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat RAS het
recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.4 Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als
dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Een met RAS gesloten overeenkomst komt tot stand nadat RAS de Klant een (email) offerte heeft doen toekomen en de Klant de (email) offerte
schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de (email) offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden
en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. Bij open inschrijving van een vaaropleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
3.3 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de
overeenkomst aangaat aan RAS te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Dit geldt met name voor
alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

Artikel 4 Handelingsbevoegdheid

4.1 RAS mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de Klant de overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.

Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant en de deelnemer

5.1 Iedere Klant en Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de activiteit.
5.2 RAS zal een uiterste inspanning doen de activiteit tot een groot succes te maken voor alle deelnemers en de Klant. Indien een onderdeel de
activiteit niet conform verwachting wordt nagekomen, is RAS voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe
te rekenen. RAS is nooit aansprakelijk indien;
a.) de tekortkoming in de nakoming aan de Klant dan wel aan een deelnemer is toe te rekenen
b.) de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
c.) de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
d.) de tekortkoming het gevolg is van schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolg- en letselschade die
het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet.
RAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij aan de
activiteit deelneemt, eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico’s voor aanvang van de activiteit te melden.
Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan de activiteit deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet proactief heeft
geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden
e.) de schade niet gedekt is door haar verzekering (zoals vermeld in haar verzekeringspolis) en met betrekking tot schade waarvan het bedrag het in
de polis vermelde bedrag overschrijdt. Kleine schades veroorzaakt door de Klant en /of Deelnemer zullen door de Klant en/of Deelnemer per
omgaande worden vergoed aan RAS.
f.) Overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt is aan de Klant en Deelnemer(s) ten gevolge van de activiteit.
g.) de omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Klant en /of Deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende
persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
h.) Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
i.) Er omstandigheden zijn die niet te wijten zijn aan de schuld van RAS en die op basis van de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk
verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan RAS kunnen worden toegerekend.
5.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook t.b.v. Partners en andere vertegenwoordigers van RAS.

Artikel 6 Vrijwaring

6.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is RAS niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken,
dan wel aan personen, zowel aan de zijde van klant als bij derden. Klant en Deelnemer vrijwaren RAS ter zake van eventuele vorderingen van derden.
6.2 De Klant vrijwaart RAS, haar Partners, en ook haar werknemers/vertegenwoordigers en eventueel ingeschakelde hulppersonen, voor alle
aanspraken door derden, inclusief deelnemers, welke op enigerlei wijze verband houden met de activiteit.

Artikel 7 Verplichtingen van Deelnemer

7.1 De Deelnemer is verplicht de instructies en aanwijzingen welke hij of zij krijgt van RAS of de Partner direct en volledig op te volgen.
7.2 De Deelnemer is verplicht de situatie omtrent zijn/haar gezondheid en lichamelijke toestand naar waarheid te vermelden voor aanvang van de activiteit.
7.3 De deelnemer verplicht zich tot het naar waarheid invullen van een verklaring omtrent zijn gezondheid en lichamelijke toestand, voordat hij aan
een activiteit deelneemt. Als een deelnemer weigert deze verklaring in te vullen heeft RAS het recht deze deelnemer de toegang tot de activiteit
te weigeren. Daarnaast verplicht de deelnemer de verklaring te ondertekenen, dat de deelnemer is ingelicht over de risico’s, instructies en voorwaarden.
7.4 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
7.5 De deelnemer of klant wordt ten strengste aangeraden voor aanvang van de activiteit een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten,
indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals persoonlijke WA- of mogelijke schade niet afdoende afdekken.

Artikel 8 Uitsluiting van deelname

8.1 RAS of haar Partner heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze:
a.) opgedragen regels niet naleeft
b.) zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert
c.) zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt
d.) moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen;
e.) in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is
8.2 Bij een uitsluiting op basis van artikel 8.1 wordt geen vergoeding toegekend of restitutie verleend.

Artikel 9 Betaling

9.1 Indien de Klant de (email) offerte heeft bevestigd dan dient de Klant het factuurbedrag bij vooruitbetaling aan RAS te voldoen binnen de gestelde betaaltermijn.
9.2 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de Klant binnen 8 werkdagen na factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de Klant zich tevens
tot betaling van deze factuur.

Artikel 10 Tarieven en prijzen

10.1 Op verzoek van de Klant brengt RAS een (email) offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen activiteit, inclusief alle bijkomende kosten.
10.2 In de tarieven en prijzen zijn inbegrepen:
a.) De kosten van een opvarendenverzekering
b.) Het gebruik van beschermende materialen zoals reddingsvesten en brillen
c.) Brandstofkosten (tenzij anders is overeengekomen)

Artikel 11 Wijzigingen door de Klant

11.1 De overeenkomst kan door de Klant worden gewijzigd als dit schriftelijk met RAS is overeengekomen en goedgekeurd.
11.2 Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit.
Deze wijziging wordt kosteloos doorgevoerd.
11.3 Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de annuleringsregeling uit artikel 12 van toepassing.
11.4 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk worden gemeld.
Uiteraard is eventuele goedkeuring op basis van beschikbaarheid.
11.5 Indien de Klant of de deelnemers later dan overeengekomen op de afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden
aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de activiteit worden aangehouden.
De extra kosten die door RAS moeten worden gemaakt worden volledig bij de Klant in rekening gebracht

Artikel 12 Annulering

12.1 RAS is bevoegd om een deel van de activiteiten te wijzigen en/ of de activiteiten te annuleren indien er gevaar bestaat voor de veiligheid van
personen en/ of zaken. De activiteiten, die niet door RAS zijn gewijzigd of geannuleerd vinden wel doorgang.
12.2 RAS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te ontbinden in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet
te verhelpen of te vermijden zijn, zoals burgeroorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen etc.
12.3 RAS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum te ontbinden in geval van redenen gelegen in de bedrijfsvoering van RAS, zoals
bijvoorbeeld technische problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of in geval van redenen gelegen bij derden of de partner.
Bij opzegging door RAS voor of op de partijdatum, zoals bedoeld in artikel 12.3 heeft de Klant recht op volledige restitutie van de reeds geheel of gedeeltelijk
betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien RAS geen voor de Klant gelijkwaardige activiteit ter vervanging heeft aangeboden.
Bij opzegging door RAS, vanwege onveilige weersomstandigheden tijdens grote evenementen zal 75% van het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht.
12.4 Alle schade als gevolg van een annulering van een overeenkomst door de Klant kan RAS volledig in rekening brengen en RAS is in alle gevallen gerechtigd
om minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale factuurbedrag bij annulering in rekening te brengen:

  • meer dan 8 weken voorafgaand aan de activiteit : 10%
  • binnen 6 weken voorafgaand aan de activiteit: 25%
  • binnen 4 weken voorafgaand aan de activiteit: 50%
  • binnen 1 week voorafgaand van de activiteit: 75%
  • de dag vóór of op de dag van de activiteit: 100%
    12.5 De Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding (cf. art 6:265 e.v. BW) tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
Artikel 13 Klachten

13.1 RAS besteedt uiterste aandacht aan haar activiteiten. Mocht er toch een gerechtvaardigde klacht zijn, dan dient de deelnemer deze klacht schriftelijk
binnen 14 dagen te melden aan RAS. De klacht zal vertrouwelijk in behandeling worden genomen en binnen 4 weken zal er een reactie volgen.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd,
voor zover deze omstandigheid door RAS niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor
haar rekening moet komen.
14.2 In geval van overmacht, waardoor RAS niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is RAS gerechtigd om zonder rechtelijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de vereenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder
dat RAS in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
14.3 Indien en voor zover RAS haar verbintenissen door overmacht geheel niet kan nakomen, is de Klant de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst aangegaan met RAS is het Nederlandse Recht van toepassing.
15.2 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht,
wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
15.3 Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de Klant in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse
rechter als bevoegd zou aanwijzen.

Artikel 16 Privacy

16.1 RAS zal nooit zonder toestemming van de deelnemer fotografische of andere opnamen, die tijdens een activiteit zijn gemaakt gebruiken voor promotiedoeleinden.
16.2 RAS respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de deelnemer haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
RAS zal de persoonlijke gegevens niet verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het evenement.